Loading...
 

Boombox Caerdydd


Yn dilyn llwyddiant TAPE a Drwy Lygaid yr Anifail, mae Migrations ac RSPB Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, yn eich gwahodd i gymryd rhan yn Boombox Caerdydd.

Mewn cydweithrediad â’r artist o’r Unol Daleithiau Ely Kim, rydym yn ffilmio 100 o bobl yn dawnsio i’w hoff gerddoriaeth yn eu hoff mannau gwyrdd.

Bydd y ffilm fer a grëir yn ddathliad o ddawnsio, ardaloedd gwyllt Caerdydd a’i chymunedau, a bydd yn cael ei arddangos mewn digwyddiad byw yn y ddinas gyda ‘disco’ gydag Ely Kim ei hun i ddilyn.

Mwy o wybodaeth...

Rydym yn chwilio am 100 o bobl sy’n byw, gweithio neu’n chwarae yng Nghaerdydd i’w ffilmio yn eu hoff fan gwyrdd, yn dawnsio i’w hoff gerddoriaeth.

Pa fath o le gwyrdd alla i ddewis?

Unrhyw le sy’n gartref i fyd natur yng Nghaerdydd ac sydd ag arwyddocâd arbennig i chi. O randir i’ch gardd gefn, coeden wych yn y stryd neu barc. Mawr neu fach. Adnabyddus neu o’r golwg. Chi sydd i ddewis.

Pa gerddoriaeth alla i ddewis?

Eich hoff gerddoriaeth i ddawnsio iddo. Pop, roc, jazz, clasurol - chi sydd i ddewis.

Pwy all gymryd rhan?

Pawb, hen neu ifanc, sy’n byw, gweithio neu’n chware yng Nghaerdydd. Does dim rhaid i chi fod yn ddawnsiwr proffesiynol ac nid oes angen profiad blaenorol, y peth pwysig yw mwynhau yn yr awyr agored.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Dewiswch eich hoff ddarn o gerddoriaeth i ddawnsio iddo a’ch hoff fan gwyrdd yng Nghaerdydd, ac yna dewis y dyddiad ac amser pan fyddwch ar gael.

Dewch i gwrdd â ni yno yn barod i ddawnsio a byddwn ni’n gofalu am y gweddill.

Dwi eisiau cymryd rhan!

Llenwch y ffurflen syml hon:
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Your top three favourite green spaces in Cardiff; anywhere that’s a home for nature.
Label
Your favourite music to dance to. Give us all details e.g. title and artist, so we can track it down.
Label
Which age bracket do you fall into?
Label
Label
  • Select all time-slots you are available (scroll down for more). Tip: cmd⌘-Click (Mac);
  • If you don’t see a time-slot that you can make, just click submit and we’ll contact you.
  • New dates will be added in the future.
Label
Where did you hear about the project?
Label
Anything else you want to tell us.
Fields marked with an * are mandatory.

Cwestiynau Cyffredin

Rhagor o gwestiynau? Cliciwch yma...

Beth allwch chi ei ddweud wrtha i am Ely Kim?

Mae Ely Kim yn artist, cyfarwyddwr celf a dawnsiwr wedi ei leoli yn Brooklyn, Efrog Newydd. Ei brif ddylanwadau yw “cael fy magu yn Las Vegas, cŵn bach a chrisialau”. Yn ei Boombox gwreiddiol, fe ffilmiodd ei hun yn dawnsio’n gyfrinachol mewn 100 o lefydd dros 100 o ddyddiau.

Ydw i’n gallu dawnsio gyda rhywun arall neu anifail anwes?

Mae’r profiad hwn yn ymwneud â chi, eich cerddoriaeth a’ch man gwyrdd. Gallwch ddod â rhywun gyda chi, ond dim ond i wylio. Mae fel arfer yn gweithio orau os byddwch ar eich pen eich hun, ond sylwer bod yn rhaid i riant neu warchodwr fod gydag unrhyw blant dan 16 oed.

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

Mae’n amrywio - cynlluniwch ar gyfer awr ond dylai gymryd llai na hynny. Byddwn un esbonio i chi beth fydd yn digwydd, yn paratoi’r offer ac yna’n eich ffilmio am tua thri munud yn dawnsio i’ch hoff gerddoriaeth. Os ydych chi’n hapus gyda’r syniad, efallai y byddwn hefyd yn gofyn rhai cwestiynau i chi am y lle rydych wedi ei ddewis. Mae hyn fel arfer yn cymryd tua 15 munud arall.

Beth sy’n digwydd i’r ffilm?

Bydd y ffilm yn cael ei sgrinio mewn darllediad cyntaf y byddwch chi, eich ffrindiau a’ch teulu yn cael eich gwahodd i’w weld. Byddwch hefyd yn derbyn copi o’r ffilm ar DVD. Yna bydd y ffilm ar gael ar-lein ac yn cael ei hyrwyddo gan yr RSPB a Migrations. Efallai y bydd y ffilm hefyd yn cael ei harddangos mewn gwyliau ffilm rhyngwladol.

Pwy sy’n berchen ar y ffilm a’r hawlfraint?

Migrations ac RSPB fydd cyd berchnogion y ffilm. Mae’r ddau sefydliad yn elusennau ac nid er elw.

O ble daeth y cyllid ar gyfer Boombox Caerdydd?

Daw’r cyllid ar gyfer y prosiect yn gyfan gwbl gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Paul Hamlyn a chwsmeriaid Tesco trwy ardoll bagiau siopa untro Llywodraeth Cymru.

A oes angen i mi roi fy nghaniatâd yn ffurfiol i gymryd rhan?

Oes, byddwn yn gofyn i chi lofnodi ‘ffurflen ryddhau’ syml a safonol sy’n datgan eich bod yn hapus i fod yn y ffilm.

A oes terfyn oedran?

Nid oes unrhyw derfyn oedran. Rhaid i blant fod yn o leiaf pump oed ar y diwrnod pan fyddant yn cael eu ffilmio. Rhaid i riant fynychu gydag unrhyw blant dan 16 oed.

A all fy mhlentyn gymryd rhan?

Gall. Cyn belled â’i fod yn o leiaf bump oed a gyda rhiant neu warchodwr. Bydd angen i blant ddewis eu cerddoriaeth a lleoliad eu hunain a rhaid iddynt ddawnsio eu hunain.

Faint o bobl fydd yn fy ffilmio?

Dim ond un person gyda chamera a boombox yn chwarae eich hoff gerddoriaeth.

Pryd fydd y ffilm yn cael ei gorffen?

Rydym yn disgwyl y bydd y ffilm wedi ei gorffen erbyn y Hydref 2017. Byddwn yn rhoi gwybod i chi wrth i’r prosiect ddatblygu.

Ai dim ond un ffilm ydych chi’n ei chreu?

Rydym yn gwneud un ffilm o 100 o bobl yn dawnsio. Efallai y byddwn hefyd yn creu ffilm ddogfen o hanes ‘creu’ y ffilm. Os yr hoffech fod yn rhan o hyn, byddwn yn gofyn ambell gwestiwn am eich hoff le, cerddoriaeth a dawnsio pan fyddwn yn cwrdd â chi.

A fydd pawb yn gallu cymryd rhan?

Dim ond 100 o lefydd sydd ar gael felly efallai na fyddwn yn gallu ffilmio pawb sydd eisiau gymryd rhan. Os na allwn ni gynnwys chi yn y ffilm, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bo modd a byddwch yn dal i dderbyn gwahoddiad i lansiad y ffilm.

Diolchiadau

Mewn partneriaeth â
Cyflwynir Boombox Caerdydd gan RSPB Cymru a Migrations mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd. Datblygwyd Boombox gan Migrations yn seiliedig ar gysyniad gwreiddiol gan Ely Kim.

#CaerdyddGwyllt